ประวัติ ดร.จอห์นนพดล

  1. อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จอห์นนพดล วศินสุนทร    อายุ ๓๘ ปี  

ระดับชั้นปริญญา

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)

ชื่อสถาบัน

ปี

ปริญญาเอก

น.ศ.ด นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ดุษฎีนิพนธ์ระดับ ดี)

 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2556

ปริญญาโท

น.ศ.ม นิเทศศาสตรมหาบัญฑิต

(นิเทศศาสตร์บูรณาการ-เกียรตินิยม)

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

2549

ปริญญาตรี

น.ศ.บ นิเทศศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

2545

อนุปริญญา

ปวส. ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง

(ช่างอิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์-ผลการเรียนดีเด่น)

วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

2542


 

 ผลงานวิชาการ อันไม่เกี่ยวข้อง กับการศึกษาเพื่อจบชั้นปริญญา

(ผลงานวิชาการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ) 

6) จอห์นนพดล วศินสุนทร. (2559).  หนังสือ สัญญะ มายากล มายาคติ ปฏิจสมุปบาท. พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง. จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด                                                 ISBN : 978-616-406-594-9. จำนวน 168 หน้า. ราคา 168 บาท.

5) จอห์นนพดล วศินสุนทร. (2559). หนังสือ การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ : การพัฒนาโจทย์วิจัยผ่านทฤษฎีการสื่อสารในบริบทสังคมอาเซียน. พิมพ์ครั้งสอง.                   จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด. ISBN :  978-616-406-530-7. จำนวน 168 หน้า. ราคา 168 บาท.

 

4) จอห์นนพดล วศินสุนทร. (2559). สถานการณ์การเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดิจิตอลกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความพึงพอใจของประชาชนในเขตอำเภอเมืองของพื้นที่ 4 จังหวัดนำร่อง. ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสำนักการวิจัยแห่งชาติ งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558. บทความวิจัยฉบับเต็มภายหลังนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ (Proceedings) : การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา (หน้า 1290 - 1305). ระยะเวลาในการวิจัย 12 เดือน. งานวิจัยนี้ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดผลงานวิจัยระดับชาติ สาขา นวัตกรรมและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (NIDA) ประจำปี 2559 หนังสือที่ ศธ 0526.06/128 

 

3) จอห์นนพดล วศินสุนทร และคณะ. (2558). กิจกรรมการตลาดด้านอาเซียนกับความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการของสวนสัตว์เชียงใหม่. บทความวิจัยฉบับเต็มภายหลังนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ (Proceedings) : การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาการจัดการ 2015 (หน้า 761 - 773). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. ระยะเวลาในการวิจัย 10 เดือน.

 

2) จอห์นนพดล วศินสุนทร และคณะ. (2557). การสื่อสารประเด็นอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่. บทความวิจัยภายหลังนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ (Proceedings): การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประชาคมอาเซียน เฉลิมฉลองวาระครบ 90 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย (หน้า147-160). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. ระยะเวลาในการวิจัย 6 เดือน

 

1) จอห์นนพดล วศินสุนทร. (2556). ภาพกว้างทางทฤษฎีบนการสื่อสารเชิงซ้อนในสังคมอาเซียน. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal                                           (TCI กลุ่มที่ 2) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์. เดือนกันยายน-ธันวาคม 2556 ปีที่ 6 พ.ศ. 2556. เลขหน้า 684-698.

 

(ผลงานวิชาการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการทั่วไป)

13) จอห์นนพดล วศินสุนทร และคณะ. (2557). การรับรู้ความเป็นอาเซียนผ่านภาพลักษณ์อาหารชาติอาเซียนในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิชาการ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับที่ 2 ปี2557.  เลขหน้า 56-68. ระยะเวลาในการวิจัย 4 เดือน.

 

12) จอห์นนพดล วศินสุนทร และคณะ. (2557). ภาพความหมายบนซองบุหรี่กับทัศนคติในการสูบบุหรี่. วารสารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที 10 ฉบับที่ 2. ISSN 1905-7989.  เลขหน้า 65-81. ระยะเวลาในการวิจัย 4 เดือน.

 

11) จอห์นนพดล วศินสุนทร. (2557). ความคิดเห็นและความต้องการของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.  วารสารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที 10 ฉบับที่ 1 มกราคม 2557. ISSN 1905-7989. เลขหน้า 65-81. (วารสารผ่านการรับรองจากสภาสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

 

10) จอห์นนพดล วศินสุนทร. (2557). เหตุผลการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจนถึงอายุ 60ปี. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557 คณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.  เลขหน้า 27-28.

 

9) จอห์นนพดล วศินสุนทร. (2556). ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์. รายงานวิจัยโครงการสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ งบประมาณรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2556

 

8) จอห์นนพดล วศินสุนทร. (2556). การรู้เท่าทันและการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4. รายงานวิจัยในชั้นเรียน.ทุนวิจัยคณะวิทยาการจัดการ งบประมาณรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2556.

 

7) จอห์นนพดล วศินสุนทร. (2556). ทฤษฎีกระแสวิพากษ์ในบทเพลง Imagine ของ John Lennon. วารสารคณะวิทยาการจัดการ.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที 9  ฉบับที่ 1 ปี 2556.  ISSN 1905-7989. เลขหน้า 85-93.(วารสารผ่านการรับรองจากสภาสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

 

6) นพดล วศินสุนทร. (2555). ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์. รายงานวิจัยโครงการสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ งบประมาณรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2555

 

5) นพดล วศินสุนทร. (2555). แนวคิดการสื่อสารอุดมคติเพื่อต่อต้านระบบคอรัปชั่นในระบบราชการไทย. วารสารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที 8 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2555  ISSN 1905-7989. เลขหน้า 87-90.

 

4) นพดล วศินสุนทร. (2554). การสร้างและการใช้อารมณ์ขันเพื่อการสื่อสาร. วารสารคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที 7ฉบับที่ 1 กรกฎาคม 2554.  ISSN 1905-7989. เลขหน้า 4-14.

 

3) นพดล วศินสุนทร. (2554). ยูทูบ วิดีโอออนไลท์ สื่อทำลายหรือสร้างสรรค์. วารสารคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที 7ฉบับที่ 1 กรกฎาคม 2554 ISSN 1905-7989. เลขหน้า 55-62.

 

2) นพดล วศินสุนทร. (2553). การเชื่อมโยงตราสินค้าแมคโดนัลด์ผ่านตัวตลก โรนัลด์แมคโดนัลด์. วารสารคณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที 6 ฉบับที่ 1 มกราคม 2553. ISSN 1905-7989. เลขหน้า 83-96.

 

1) นพดล วศินสุนทร. (2553). จิตวิทยาการสื่อสารกับความต้องการเรียนรู้การแสดงมายากล. วารสารคณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2553. ISSN 1905-7989. เลขหน้า 81-95.

           

(ผลงานวิชาการเผยแพร่เพื่อบริการวิชาการในสำนักข่าวออนไลน์)

2) จอห์นนพดล วศินสุนทร ,ยุทชัย สันติสุรัตน์, บำรุงราษฎร์  วิริยะ. (2558). โคมลอยแม้สร้างปัญหา แต่ภาคท่องเที่ยวยังต้องการ. มติชนออนไลน์ 20 พฤศจิกายน 2558.

 

1) จอห์นนพดล วศินสุนทร. (2558). ผลวิจัยทีวีดิจิตอลชี้ กสทช.มีปัญหาประชาสัมพันธ์ คนพอใจปานกลาง-น้อย. มติชนออนไลน์วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558. 

 

(ผลงานวิชาการเผยแพร่ด้วยวิธีการอื่นๆ)

1) เอกสารประกอบการสอนรายวิชา วิจัยนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ   เชียงใหม่ ปี 2555 และปรับปรุงใหม่ ปี 2557

 

ผลงานการบริการวิชาการ

-การให้ความรู้ในประเด็นข่าวสถานีโทรทัศดิจิตอลช่อง 8 กรณีข่าว พระธาตุน้ำมนตร์ 25 กรกฎาคม 2558

-การให้ความรู้ในประเด็นข่าวสถานีโทรทัศดิจิตอลช่อง 8 กรณีข่าวไฟติดเองที่จังหวัดพัทลุง วันที่ 29 เมษายน 2558

 -วิทยากรบรรยายให้แก่ นักเรียนนายสิบตำรวจ ในหัวข้อเรื่อง “จิตสำนึกอุดมการณ์ ภาพลักษณ์การวางตัวและการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อสร้างศรัทธาแก่ประชาชน” ณ ค่ายนเรศวรมหาราช กก.5บก.กฝ. อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  10 กันยายน 2558. (3 ชั่วโมง)

-วิทยากรบรรยายให้แก่ ศยศ เชียงราย ในหัวข้อเรื่อง “YesMan เก่งหล่อรวยและมีศีล ๕ ณ ค่าย... จ.เชียงราย 30 สิงหาคม 2558. (3 ชั่วโมง)

- วิทยากร ในหัวข้อเรื่อง “การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในสถาบันการศึกษา” ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้กำหนดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ. 15 ธันวาคม 2557.                 (6 ชั่วโมง)

- วิทยากร Integrated Marketing Communication นักศึกษาแลกเปลี่ยนประเทศไต้หวัน  CMRU 2555. (6 ชั่วโมง)

- วิทยากร หัวข้อ การสื่อสารสื่อใหม่ ณ ม.ฟาอีสเทิร์นเชียใหม่ 2554

- วิทยากร กิจกรรมพัฒนาเด็กด้วยมายากล ชมรมผลิช่อ 2554

- วิทยากร การสื่อสารในภาวะวิฤต ณ สำนักงานเกษตร ลำปาง 2553

- วิทยากร ณ Nation Chin-Yi University of Technology Taiwan (Thai culture) 2012/10/4

- กรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ ให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาสื่อและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนังสือลงที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  (2 ชั่วโมง)

- ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านพิจารณาคุณภาพบทความวิจัยและบทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาการจัดการ 2015 วิจัยเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2558   (ไม่ระบุ ชั่วโมง)

 

ประวัติการสอน

6.3 อาจารย์ประจำสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ปี 2551-2558

                        -รายวิชา การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2551-2558

                        -รายวิชา โครงการพิเศษด้านการโฆษณา     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2551-2554

                        -รายวิชา การเขียนบทโฆษณา                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2551-2554

                        -รายวิชา ธุรกิจงานโฆษณา                         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2551-2554

                        -รายวิชา สื่อโฆษณา                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2551-2554

                        -รายวิชา หลักการโฆษณา                           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2551-2558

                        -รายวิชา วิจัยนิเทศศาสตร์                          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2551-2558

                       -รายวิชา สื่อใหม่เพื่องานนิเทศศาสตร์          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2551-2558

                       -รายวิชา ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2557-2558

                        -รายวิชา การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพื่องานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2557-2558

 

6.2 อาจารย์สอน แผนกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพาณิชยการลานนา ปี 2550

                        -รายวิชา หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่ ปี 2550

6.1 ครูช่วยสอน ประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ปี 2542-2543

                         -รายวิชา การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ (ผู้ช่วยสอน) ปี 2542

 

7. ประวัติการดำรงตำแหน่งและคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบโครงการ

          -กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ปี 2556และ 2557-2558

           -กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ปี 2556-2558

           -กรรมการบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2557-2558

           -กรรมการติดตามและตรวจสอบความมั่นคงทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2556-2558

           -กรรมการกลั่นกรองกฎระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2556-2558

           -กรรมการยกร่างกฏ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ปี 2556-2558

           -กรรมการบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2558                                                                    

           -กรรมการพิจารณาจัดสรรทุนแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2558

           -กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ปี 2552-2558

            -กรรมการเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ปี 2556-2557

            -กรรมการดำเนินงานก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์ ด้านประชาสัมพันธ์และที่ปรึกษา ปี 2556-2557

            -กรรมการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัย NCUT ประเทศไต้หวัน ปี 2555-2556

            -กรรมการดำเนินงานพัฒนาแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2556

            -กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2552-2556

            -กรรมการดำเนินโครงการกีฬานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2552-2556

            -กรรมการบรรณาธิการวารสารวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2552-2556

            -กรรมการดำเนินโครงการถวายเทียนเข้าพรรษา คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2552-2556

            -กรรมการกลั่นกรองระดับคะแนน คณะวิทยาการจัดการ  CMRU ปี 2552-2556

            -กรรมการดำเนินการสอบนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ CMRU ปี 2552-2556

            -ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยสำรวจคุณลักษณะบัญฑิตนิเทศศาสตร์ CMRU ปี 2552-2556

            -ผู้รับผิดชอบโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ CMRU ปี 2552-2556

 

เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ

            -ถวายงานตำแหน่ง นายทวารบาล งานพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฎเชียงใหม่ ปี 2552-2553,2555-2556

 

*ข้อมูลวันที่ 1 ธันวาคม  2558

Visitors: 81,663